Yes! HOSTING

Best choice hosting service, who has sustained continued growth along 7 years with 8,000 customers' trust. Yes! Hosting - The Ultimate Answer of Web Presence.
  ลงทะเบียน
หน้าแรก วิธีการชำระเงิน ยืนยันการชำระ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา
 
Yes! Hosting Clients 2010
 
 
 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. พนักงานและตัวแทนของสมาชิกผู้ใช้บริการจะไม่ใช้สินค้า เครื่องมือ กระบวนการที่บริษัทผู้ให้บริการ (“บริษัท”) พิจารณาเห็นว่าอาจจะเป็นอันตราย หรือรบกวน การให้บริการ แหล่งให้บริการระบบหรือทรัพย์สินของบริษัท ผู้ขาย หรือสามาชิกผู้ใช้บริการรายอื่น โดยไม่มีข้อจำกัด

1.1 สมาชิกผู้ใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการ สมาชิกผู้ใช้บริการจะไม่

1.1.1 ส่งอิเล็กทรอนิคส์เมล์ที่ไร้สาระ เป็นเหตุให้เกิดการส่งข่าวขยะ

1.1.2 จงใจรบกวนการให้บริการของบริษัท ที่มีผลต่อผู้ใช้บริการอื่นและระบบเน็ตเวิร์คของผู้ให้บริการ รวมถึงการวางระเบิดผ่านเมล์ หรือกระทำการใด ๆ อันทำให้ข้อมูลล้นเกินความจำเป็น หรือพยายามทำให้ระบบทำงานเกินความจำเป็น และกระจายข่าวอันมีลักษณะอันเป็นการก่อกวน

1.1.3 กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ความมั่นคงของระบบอยู่ในอันตราย โดยเจตนาให้เกิดขึ้นหรือพึงคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้น

1.1.4 กระทำการลักเอาข้อมูลของบุคคลอื่น โดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

1.2 นอกจากข้อจำกัดทั่วไป สมาชิกผู้ใช้บริการรับประกันและยอมรับว่าข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลที่ส่งผ่านเข้ามาหรือส่งออกไปโดย อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (Server Equipment) จะต้องไม่:

1.2.1 ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ซึ่งใช้บังคับอยู่ รวมทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฏหมายอาญา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติการพนันขันต่อ พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ

1.2.2 ให้ข้อมูลใด ๆ กับบุคคลซึ่งสามารถก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหรือกฎหมายอาญากับบริษัท หรือบุคคลซึ่งมุ่งจะกระทำความผิดเกี่ยวกับศีลธรรม ศาสนา ชาติ การเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกระทำการอื่น ๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ใช้ในทางที่ผิด รบกวนทำลายชื่อเสียง ก่อความไม่สงบ ไม่เหมาะสม ทุจริต และการใดอันเป็นการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทบุคคลภายนอก

1.2.3 ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดสิทธิทางปัญญา หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

2. การสิ้นสุดการใช้บริการ

2.1 กรณีการใช้บริการสิ้นสุดลงก่อนอายุตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด หากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีการบกพร่องจากการให้บริการใดๆ แก่ สมาชิกผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้ใช้บริการตกลงว่าให้ค่าใช้บริการที่ชำระล่วงหน้าตกเป็นของบริษัท ตามราคาดังกล่าวตามกำหนดระยะเวลาการใช้บริการที่ตกลงกันไว้

2.2 กรณีหากสมาชิกต้องการยกเลิกการใช้บริการ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกบริการให้แก่สมาชิก โดยบริษัทจะต้องได้รับเอกสารประกอบจากสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

2.3 เมื่อมีการสิ้นสุดของการใช้บริการตามข้อตกลงไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ใช้บริการได้ทำผิดเงื่อนไขข้อ 1 หรือไม่ชำระค่าบริการ หรือโดยคำร้องขอของหน่วยงานราชการ:

2.3.1 บริษัทมีสิทธิ์หยุดการให้บริการ การแสดงผล (Host) ข้อมูลบนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (Server Equipment)

2.3.2 สมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องยุติการเข้าไปใช้งานในระบบ

3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใด ๆ อันเนื่องมาจาก การหยุดการให้บริการตามข้อ 2.3 หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เช่น วงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าของแฟ้มข้อมูลหรือจดหมายไม่ถึงปลายทางในกรณีส่งผิดสถานที่ หรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูล / หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก และเหตุสุดวิสัย

 
 
 
 
MCPMCSDMCAD
 
 
 
     
 
หน้าแรก แนะนำการใช้บริการ ยืนยันการชำระเงิน เกี่ยวกับเรา
สมัครใช้บริการ Windows Hosting Exclusive Features ลูกค้าใช้บริการ
วิธีการชำระเงิน Linux Hosting ข้อตกลงการใช้บริการ ติดต่อเรา
       
 
Yes! Hosting, บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
76 ซอยรองเมือง3 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2611-5700 โทรสาร 0-2611-5702
All contents © copyright 2002-2010 Yes! Hosting. All rights reserved.